Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές

Youth Research M

Η δράση «Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» αφορά στη διεξαγωγή έρευνας και μελέτης πάνω στα διάφορα θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ (μεταξύ 16-35 χρονών) στην Κύπρο, με έμφαση στα προβλήματα/δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες ΥΤΧ καθώς και μελλοντικές προοπτικές που τους προσφέρει η Κύπρος. Μέσα από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα τα οποία θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς και θα οδηγήσουν προς την ανάπτυξη μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης ως προς το σχεδιασμό δράσεων ένταξης για νέους μετανάστες ΥΤΧ στην Κύπρο.

Ο ανάδοχος φορέας της δράσης είναι το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%).

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στην ιστοσελίδα της δράσης: www.youth-research.org

 

solidarity-returns-disclaimer